Közérdekű közlemény – iskolákat érintő rendelkezés

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők!

A Magyar Közlönyben megjelent a – többek között az iskolákat is érintő – azonnali hatályú rendelet, ami az alábbi linken érhető el:

https://magyarkozlony.hu/…/9421b74af54379d07ba8934…/letoltes

Az iskolákat érintő rendelkezés szövege a következő:

“A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata
a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről
A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. §
(4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában
foglalt intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban:
iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:
a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül
megszervezésre;
b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók
online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen
a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;
c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására;
d) 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény
hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében
a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni
kiscsoportos felügyeletét;
e) a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve
ellenőrzése 2020. március 16. napjától a köznevelési, szakképzési intézmény vezetőjének feladataként
rögzítésre kerül olyan módon, hogy az iskolában, továbbá tagintézményében
ea) az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy
eb) ha az intézményben, tagintézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve
a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az ea) alpontban foglaltak
teljesítését, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
helyettesítési rendben kijelölt személynek
munkanapokon munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a versenyszerűen sportolók részére
a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal
rendelkező intézmény
a) a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg,
b) a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosítsa.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök”

Kérem Önöket/Titeket, hogy továbbra is figyeljék/figyeljétek az iskolával kapcsolatos híreket!

Tisztelettel:

Braun Péter
igazgató