Álláspályázat

Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola

angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Szabadság tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A tanítói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások ellátása. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         cselekvőképesség,

•         magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         MS Windows 7/8/10/ operációs rendszerek, hálózat, internetes alkalmazások, levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete,

•         MS Office 2013/2019 felhasználói szintű ismerete.

•         legalább 4 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),

•         három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,

•         motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Braun Péter intézményvezető nyújt, a 36/568-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PR/13/2020 , valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://www.pvi.sulinet.hu/ – 2020. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.