Állás

Hatvani Tankerületi Központ

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Szabadság tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A tanítói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások ellátása. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, tanító végzettség,
 •       büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •       cselekvőképesség,
 •       magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       MS Windows 7/8.1/ operációs rendszerek, hálózat, internetes alkalmazások, levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete,
 •       MS Office 2010/2013 felhasználói szintű ismerete,
 •       legalább 4 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
 •       motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Braun Péter intézményvezető nyújt, a 06-36-568-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BB/111/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       http://www.pvi.sulinet.hu – 2018. szeptember 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.